KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13. RODO

Jeżeli kiedykolwiek uczestniczyliście Państwo w naszych działaniach statutowych udostępniając swoje dane w postaci imienia i nazwiska oraz co najmniej jednego dodatkowego elementu, które to dane łącznie umożliwiały identyfikację Państwa osoby, to znaczy, że dalsza część niniejszej Klauzuli skierowana jest do Państwa.
Wejście na niniejszy portal internetowy prowadzony pod adresem www.musicae.pl nie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych uczestników, ponieważ nasze serwisy nie korzystają z plików cookies (tzw. "ciasteczek").

Administratorem przetwarzanych danych jest Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae" z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Siemiradzkiego 23/1, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333419, zwane dalej "Stowarzyszeniem".

Stowarzyszenie przechowuje Państwa dane w celu:
- realizacji aktualnych projektów prowadzonych w ramach działań statutowych Stowarzyszenia (przez okres niezbędny do zakończenia uczestnictwa, współpracy lub partnerstwa w projekcie oraz do rozliczenia finansowego związanego z realizacją projektu);
- archiwizacji zrealizowanych projektów (do upływu 5 lat po roku realizacji projektu).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, w ramach której Państwa dane mogłyby być przetwarzane na zasadach komercyjnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
W przypadku chęci skorzystania z takiego prawa, prosimy o kontakt z nami na jeden ze sposobów:
  • poprzez wiadomość e-mail na adres: probono @ musicae.pl;
  • listownie na adres: Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae", ul. Siemiradzkiego 23/1, 43-300 Bielsko-Biała.

Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w zakresie minimalnym względem realizacji wspólnego - Państwa i naszego - interesu w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej.

Stowarzyszenie nie przekazuje Państwa danych na rzecz innych podmiotów, z wyjątkiem realizacji projektu pn. "Europa u bram", w którym administratorem danych osobowych uczestników jest Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dane osobowe są przetwarzane, poza Stowarzyszeniem, przez Lidera projektu - Filharmonię Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.

Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie w celach, do których ich pobranie zostało dokonane.

Przetwarzanie Państwa danych oznacza ich zapisanie, w postaci elektronicznej lub papierowej, w bazie danych Stowarzyszenia, oraz ew. ich dalsze wykorzystanie, celem świadczenia Państwu usług w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.

Państwa dane są bezpieczne, przechowywane w zabezpieczonej przed nieupoważnionym dostępem bazie danych. W przypadku niekontrolowanego wycieku danych zostaną Państwo o tym natychmiast poinformowani, jednak pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie podjęło środki zaradcze celem uniknięcia zagrożeń wynikających z przetwarzania danych.

Reakcja na niniejszą klauzulę nie jest obowiązkowa - Państwa dane będą chronione nawet w przypadku braku Państwa reakcji, na podstawie domyślnych ustaleń polityki informacyjnej Stowarzyszenia.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).