Musicians Dream
Zdobywanie kompetencji za granicą motywacją do rozwoju kariery artystycznej.
Projekt polega na udzieleniu pilotażowego stypendium artyście / artystce z Polski w celu współfinansowania kosztu studiów wykonawstwa muzyki w uczelni muzycznej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej charakteryzującej się największym prestiżem w branży muzyki klasycznej.
W Polsce odczuwalny jest brak programu podyplomowego umożliwiającego kształcenie artystów w zakresie wykonawstwa muzyki klasycznej, gwarantującego satysfakcjonujący efekt podjętych nakładów edukacyjnych względem międzynarodowych wymogów branży i rosnącego potencjału Polski. Na świecie, wśród uczelni dysponujących odpowiednim programem odpowiedni prestiż posiada jedynie kilka instytucji edukacyjnych działających na terenie USA. Koszt podjęcia studiów na takiej uczelni znacznie przekracza możliwości osoby fizycznej z Polski, co stanowi znaczną barierę względem dalszego rozwoju młodych polskich artystów. W odróżnieniu od działań na rzecz najbardziej obiecujących młodych przedstawicieli innych branż edukacji, którym nierzadko oferowane są programy stypendialne współfinansujące koszty podjęcia prestiżowej edukacji zagranicą - podobnym wsparciem nie są obejmowani młodzi polscy artyści, co bardzo niekorzystnie wpływa na globalne postrzeganie kulturotwórczego potencjału naszego narodu. Nieliczne są przypadki artystów z Polski, którzy - posiadając wybitne umiejętności i predyspozycje artystyczne - zaistnieli w światowej branży muzyki klasycznej, a większość z nich ma w swoim dossier zwieńczenie edukacji w postaci odbycia studiów w prestiżowych uczelniach muzycznych.
Stypendium pilotażowe udzielone jednej osobie zostanie wykorzystane na częściowe pokrycie kosztów nauki i utrzymania w ramach programu Profesional Studies Certificate Boston Conservatory at Berklee oraz udziału w konkursach muzycznych.
Termin realizacji projektu:
2017 - 2018
Mecenat projektu:
Fundacja PZU - Darczyńca komponentu „Udział w konkursach muzycznych motywacją do rozwoju kariery artystycznej”
edge