Musicians Dream
Zdobywanie kompetencji za granicą motywacją do rozwoju kariery artystycznej.
Projekt polega na udzieleniu pilotażowego stypendium artyście / artystce z Polski w celu współfinansowania kosztów podejmowania działań edukacyjno-artystycznych w dziedzinie wykonawstwa muzyki klasycznej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W Polsce odczuwalny jest brak programu podyplomowego umożliwiającego kształcenie artystów w zakresie wykonawstwa muzyki klasycznej, gwarantującego satysfakcjonujący efekt podjętych nakładów edukacyjnych względem międzynarodowych wymogów branży i rosnącego potencjału Polski. Na świecie, wśród uczelni dysponujących odpowiednim programem odpowiedni prestiż posiada jedynie kilka instytucji edukacyjnych działających na terenie USA. Koszt podjęcia studiów na takiej uczelni znacznie przekracza możliwości osoby fizycznej z Polski, co stanowi znaczną barierę względem dalszego rozwoju młodych polskich artystów. W odróżnieniu od działań na rzecz najbardziej obiecujących młodych przedstawicieli innych branż edukacji, którym nierzadko oferowane są programy stypendialne współfinansujące koszty podjęcia prestiżowej edukacji zagranicą - podobnym wsparciem nie są obejmowani młodzi polscy artyści, co bardzo niekorzystnie wpływa na globalne postrzeganie kulturotwórczego potencjału naszego narodu. Nieliczne są przypadki artystów z Polski, którzy - posiadając wybitne umiejętności i predyspozycje artystyczne - zaistnieli w światowej branży muzyki klasycznej, a większość z nich ma w swoim dossier zwieńczenie edukacji w postaci odbycia studiów w prestiżowych uczelniach muzycznych.

Stypendium pilotażowe zostanie przeznaczone na:
  • częściowe pokrycie kosztów udziału osoby objętej stypendium w mistrzowskich konkursach muzycznych organizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych;
  • częściowe pokrycie kosztów studiów osoby biorącej udział w programie Profesional Studies Certificate - Boston Conservatory at Berklee.

Termin realizacji projektu:

2017 - 2018

Mecenat projektu:

Fundacja PZU - Darczyńca komponentu „Musicians Dream - udział w konkursach muzycznych motywacją do rozwoju kariery artystycznej”
edge